11 HACCP-metodens 7 grundläggande principer

  1. Genomför faroanalys: vilka faror finns, hur allvarliga är de och hur stor är sannolikheten att de uppkommer?
  2. Identifiera kritiska styrpunkter: i vilket/vilka moment kan faran minimeras/elimineras?
  3. Fastställ kritiska gränsvärden: till exempel temperaturgränser.
  4. Upprätta övervakningssystem: hur kontrollerar vi våra kritiska styrpunkter?
  5. Fastställ korrigerande åtgärder: vad gör vi om fel inträffar, till exempel att produkten håller fel temperatur?
  6. Verifieringsrutiner: granska och revidera. Fungerar våra åtgärder? Har vår verksamhet ändrats? I så fall måste planen revideras.
  7. Dokumentation: alla aktiviteter ska dokumenteras, till exempel temperaturlistor, vem som är ansvarig med mera. Det är också viktigt att dokumentera utförda kontroller och eventuellt vidtagna åtgärder.