14 Lagstiftning

Den svenska lagstiftningen för hantering och tillverkning av livsmedel i hela matkedjan, från jord till bord, är baserad på en gemensam EU-lagstiftning.

Syftet och målet är att garantera en hög nivå på livsmedelssäkerheten i EU för att skydda konsumenternas hälsa. EU fastställer dessutom regler för lämplig märkning av livsmedel och produkter. Det gäller både livsmedel som tillverkats i EU och importerade livsmedel från länder utanför EU.

Förordningar

En förordning är en bindande lag som alla EU-länder ska följa i sin helhet. EU-kommissionen ger ofta ut vägledningar kopplade till förordningarna.

Direktiv

Ett direktiv sätter upp vilka mål som medlemsländerna ska uppnå, men de får själva bestämma hur det ska gå till. När det gäller livsmedelslagstiftning är det Livsmedelsverket som gör en nationell anpassning av EUs direktiv till svensk lagstiftning.

Inspektion

I Sverige ansvarar tre olika myndigheter för att kontrollera att företagen i livsmedelskedjan följer EUs och Sveriges lagar. Det är Livsmedelsverket, Länsstyrelsen och kommunala kontrollmyndigheter (Miljö-och Hälsoskyddskontor eller liknande).

Livsmedelsverket

Arbetar i konsumenternas intresse för bra och näringsriktiga matvanor i samhället och ska se till att Riksdagens och Regeringens riktlinjer om Matvanor, hälsa och miljö följs. De ska dessutom samordna livsmedelskontrollen i hela Sverige.

Livsmedelsverket ger också råd till och anordnar utbildningar för personalen hos de lokala Miljö- och hälsoskyddskontoren i kommunerna.

Länsstyrelsen

Utövar statlig kontroll över kommunerna, samt meddelar råd och anvisningar i ärenden som omfattas av livsmedelslagstiftningen till företag och myndigheter.

Miljö & Hälsa i kommunerna

Utför myndighetskontroll på verksamheter i kommunerna enligt bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen. Det är de som kontrollerar butikerna.

Alla led i kedjan och alla krav i livsmedelslagstiftningen kontrolleras regelbundet, både avseende matsäkerhet och redlighet. Kontrollerna finansieras genom avgifter. I en butik är myndigheternas uppgift att kontrollera bland annat:

  • Att verksamheten uppfyller lagstiftningens krav.
  • Att alla som arbetar i butiken har rätt kunskap.
  • Att lokalerna är funktionella och hygieniska.
  • Att butikens egenkontroll utförs och dokumenteras.