9 Definition av kontrollpunkt och kritisk styrpunkt

Definition av kontrollpunkter (CP) = kontroll av grundförutsättningar som har effekt på betydande fara, med begränsad dokumentation

En del betydande faror kan styras effektivt med styrbara grundförutsättningar, som då behöver övervakas mer frekvent än grundförutsättningar som exempelvis utbildning eller skadedjurskontroll. Sådana grundförutsättningar kallas styrande åtgärder och övervakas genom kontroll­punkter (CP) i butikens egenkon­trollprogram. En CP kontrolleras och dokumenteras på ett mindre omfattande sätt än kritiska styrpunkter (CCP). För en kontrollpunkt (CP) räcker det med att korrigera grundförutsättningen (till exempel rengöringen) om fel uppstår, i regel behöver inte produkten kasseras.

Definition av kritiska styrpunkter (CCP) = kontroll av hantering som har avgörande effekt på betydande faror, ska dokumenteras.

Vid en kritisk styrpunkt (CCP) ska hanteringen styras och kontrolleras för att undvika en fara som kan skada kunden. Målet är att förhindra, undanröja eller reducera den betydande faran till en acceptabel nivå. Kontrollen ska utföras varje gång hanteringen utförs, och ska i möjligaste mån dokumenteras. Kritiska styrpunkter har alltid tydliga gränsvärden som är mätbara. Vid avvikelse från gränsvärdet ska åtgärder vidtas för att undvika betydande fara som kan skada kunden. Sådana åtgärder ska finnas planerade och beskrivna i förväg – de kallas korrigerande åtgärder. För en kritisk styrpunkt (CCP) måste man åtgärda både process och produkt om fel uppstår. Produkten måste kasseras eller åtgärdas.