Alkohol och drogpolicy

Företagets ledning har fastställt denna policy där företagets uppfattning om och hantering av skadligt bruk presenteras.

Policyn har tagits fram i samverkan med anställda och fackliga företrädare. Policyn ska spridas till och förankras hos alla anställda såväl ledning, chefer, skyddsombud/arbetsmiljöombud och övriga anställda. Även tillfälligt anställda och externa entreprenörer ska informeras. Policyn ska integreras i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syftet med policyn är att klargöra att en alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Målet med policyn är att säkerställa en alkohol- och drogfri arbetsmiljö och därigenom förebygga ohälsa, olyckor samt tillbud i arbetet så att alla kan känna sig trygga och säkra på sin arbetsplats.

Ingen tillåts uppträda onykter eller påverkad av droger i arbetet. Med droger avses både alkohol, sådana illegala preparat som i vardagslag brukar kallas narkotika och anabola steroider. Ickemedicinsk användning av läkemedel är inte acceptabelt. Bruk av alkohol på fritiden får inte påverka säkerhet, arbetsförmåga och trivsel på arbetsplatsen.

Närmaste chef ansvarar för att åtgärder vidtas. Den enskilde anställde som har ett skadligt bruk ska motiveras till rehabilitering. Chefer och andra beslutsfattare ska ges den kunskap om skadligt bruk som behövs för att kunna utföra arbetsuppgifterna.

Vid vissa tillfällen såsom representation, fester och andra sammankomster på företaget, kan alkoholhaltiga drycker komma att serveras. Detta ska vara godkänt av ansvarig chef och ske med återhållsamhet. Alkoholfria alternativ ska alltid finnas.