18 Rapportering och dokumentation

Ta fram underlag för att dokumentera övervakning av GF, CP och CCP, till exempel temperaturlistor.

Upprätta dokumentationsrutiner. Alla aktiviteter, till exempel temperaturmätningar och vem som är ansvarig för kontrollen, ska dokumenteras enligt butikens rutiner. Dokumentationen kan ske manuellt eller elektroniskt. I dokumentationen ingår också själva faroanalysen/HACCP-planen samt rutiner och andra dokument i butikens egenkontroll.

Dokumentationen av dina kontroller (och eventuella åtgärder) blir en försäkring för att du verkligen har gjort kontrollerna. Enkelt uttryckt kan man säga att om mätningar inte görs och dokumenteras så har de inte skett. Dokumentationen är viktig vid till exempel en kundreklamation av en produkt eller vid besök av din kontrollmyndighet så att butiken kan visa att de gjort vad som krävs för att garantera säker mat.

All dokumentation ska finnas tillgänglig för din kontrollmyndighet och sparas i minst 2 år.