12.1 Hur man genomför faroanalysen

Faroanalys

För att bedöma eventuella risker för kunden görs en faroanalys. Analysen börjar med att de olika farorna identifieras. När en fara identifierats bedöms:

  1. Hur sannolikt det är att den kan finnas i livsmedlet när det äts
  2. Vilken konsekvens – hur allvarlig skada den kan orsaka kunden

En fara som är sannolik och kan orsaka allvarlig skada kallas en betydande fara. Sådana faror måste undvikas!

Sannolikhet

Med sannolikhet menas hur troligt det är att faran kommer att uppstå i butikens hantering. Bedömningen ska göras som om inga förebyggande åtgärder skulle finnas på plats, och ta hänsyn till:

  • Statistik över inträffade fall från alla led i livsmedelskedjan
  • Statistik över inträffade utbrott
  • Bedömningar av sannolikhet som gjorts av experter på livsmedelssäkerhet (facklitteratur) och djup kunskap i ämnet
  • Hur säker den egna hanteringen är i butiken, exempelvis om det finns risk för kontaminering i något led, vilken lagringstemperatur kylar och frysar klarar av att hålla osv.

Konsekvens

Konsekvens, eller allvarlighetsgrad, innebär hur allvarliga skador som kan drabba kunden om faran uppstår. Vid bedömning av konsekvensen ska man ta hänsyn till:

  • Statistik om de följdsjukdomar som kan drabba kunden
  • Information om konsekvenser vid inträffade utbrott