6 Ordlista

Revidera: Granska noggrant och genomföra förbättringar.

Fara: En fara innebär för en konsument att det kan uppstå obehag eller sjukdom som ej är av allvarlig art om detta inte förhindras.

Mindre betydande fara: En mindre betydande fara innebär för en konsument att det kan uppstå skada, som kräver läkarbesök eller sjukfrånvaro (egenbehandling) om detta inte förhindras.

Betydande fara: En betydande fara innebär för en konsument att det kan uppstå betydande skada, som kräver sjukvård eller till och med dödsfall kan inträffa om detta inte förhindras.

Generisk: Gemensam mall, till exempel för hela branschen.

Verifiera: Säkerställa genom tester och utvärderingar att HACCP-planen stämmer överens med verkligheten i din butik.

Validera: Säkerställa att målet uppnås, det vill säga att de livsmedel du säljer är säkra.

Processteg: Aktivitetssteg eller hanteringssteg. Kan visas som en ruta i ett flödesschema, där det sker någon form av aktivitet. Exempel varumottagning, kyllagring, beredning eller tillagning.

Sannolikhet: Ett mått på hur troligt det är att en viss händelse inträffar.

Konsekvens: Resultat eller påföljd av det som sker. Påföljd kan vara att en kund blir sjuk av att mat har kontaminerats, utsatts för bakterietillväxt eller liknande.